A car.


Shamwari, Tindo akauya kumusha ane vuzh inovhurika denga so, but yakazoponja vhiri akadzokera Harare akagara paKadoma.