Literally it means to hit the ground.

Figuratively, it means:
1. To leave
2. To run away


1. Pakazosvika murume wake chikomba chakange charora pasi kare. (By the time her husband arrived, her boyfriend had left already.)
2. Ndakazorohwa namudhara ndakabva ndarova pasi ndakanganga kumapurisa. Sevzinoi mapusisa akabva andipamha pandakavaudza zvandaive ndaroverwa. (My father beat me and I ran away to the police. When I explained to the police why my father had beat me, they too beat me.)