(v) It means having knowledge about something.


(i) Bla T varikuwanzira Fidza but havasi kuketa kuti arimu-den.
(ii) Kana usingakete Zimdancehall wakasara.